Všeobecné obchodní podmínky pro prodej a služby

Rozsah platnosti

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zařízení a služeb se vztahují na veškeré dodávky zařízení a služeb realizované společností ALBERTINA Machinery s.r.o., IČO 411 94 624, se sídlem Bedrnova 248/6, 150 00 Praha 5 - Motol, Česká republika (dále jen "Prodávající") jakýmkoli fyzickým či právnickým osobám, které nejsou obecně závaznými právními přepisy považovány za spotřebitele (dále jen "Kupující"), a určují podle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") části obsahu smluv uzavíraných za tímto účelem mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 • Pro smluvní vztahy vzniklé mezi Prodávajícím a Kupujícími a upraveným těmito obchodními podmínkami se nepoužijí obchodní podmínky Kupujícího, nestanoví-li příslušná písemná smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně jinak.
 • Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím lze měnit výlučně písemnou formou za předpokladu písemného vypořádání veškerých s tím souvisejících vícenákladů a/nebo škody vzniklé na straně Prodávajícího. Za dodržení písemné formy se nepovažuje vzájemná výměna emailových nebo jiných elektronických zpráv, nesjednají-li Prodávající s Kupujícím v příslušné smlouvě výslovně jinak.

· Důvěrnost a technická dokumentace

 • Veškeré dokumenty, obchodní a technické informace zpřístupněné Prodávajícím Kupujícímu v souvislosti se smlouvou upravenou těmito obchodními podmínkami (dále jen "dodavatelské dokumenty") zůstávají majetkem Prodávajícího, tvoří obchodní tajemství Prodávajícího ve smyslu § 504 občanského zákoníku a nesmějí být kopírovány, reprodukovány nebo jakýmkoli způsobem poskytovány či zpřístupňovány třetím stranám v jakékoliv formě bez písemného souhlasu Prodávajícího.
 • Kupující je povinen kdykoli za trvání smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím i po jeho zániku vrátit Prodávajícímu dodavatelské dokumenty na výzvu bez zbytečného odkladu.
 • Zpětné inženýrství dodavatelských dokumentů Kupujícím nebo třetí osobu není povoleno a považuje se za porušení smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím na straně Kupujícího podstatným způsobem.
 • Prodávající je oprávněn kdykoli za trvání smlouvy provést změnu designu a/nebo technologického řešení jím dodávaného zařízení nebo služby při zachování nebo zlepšení specifikace výslovně sjednané s Kupujícím.

Nabídka a objednávka

 • Všechny nabídky Prodávajícího jsou výzvou potenciálnímu Kupujícímu k předložení návrhu na uzavření smlouvy a nejsou právně závazným návrhem smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na provádění jakýchkoli změn výzev před uzavřením příslušné smlouvy, a to zejména na základě informací poskytnutých mu Kupujícím.
 • Kupující odpovídá Prodávajícímu za poskytnutí přesné a úplné specifikace požadovaného zařízení nebo služby v rozsahu potřebném pro uzavření příslušné smlouvy, včetně Kupujícím požadovaných standardů kvality, nároků na dokumentaci a prostorových dispozic. Po uzavření smlouvy je jakákoli změna této specifikace možná výlučně ve formě dodatku uzavřené smlouvy dle čl. 1 odst. 1.3 těchto obchodních podmínek, a to na náklady Kupujícího.
 • Před uzavřením smlouvy (potvrzením objednávky) je Kupující povinen dodat Prodávajícímu vzorky v přiměřeném množství, které umožní vývoj a testování požadovaných zařízení, vč. provedení testu FAT. Kvalita a stav takto dodaných vzorků musí být shodný s těmi, které jsou určeny pro použití v sériovém procesu. Veškeré dodatečné náklady vzniklé nesplněním této své povinnosti nese Kupující a Prodávající neodpovídá za funkčnost zařízení s vzorky odlišnými od vzorků dodaných Kupujícím.
 • Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím jsou uzavírány pouze písemně, a to buď samostatnou smlouvou nebo potvrzením objednávky Kupujícího.
 • Předmětem smlouvy jsou pouze zboží a služby v ní výslovně uvedené, a to v kvalitě výslovně sjednané, jinak určené Prodávajícím nebo obvyklé.
 • Zrušení uzavřené smlouvy (potvrzené objednávky) je možné jen postupem dle čl. 1 odst. 1.3 těchto obchodních podmínek, nestanoví-li smlouva nebo kogentní ust. obecně závazného předpisu jinak.

Ceny a platby

 • Není-li výslovně sjednáno jinak, celkové ceny v nabídce Prodávajícího nezahrnují daně, poplatky a případná cla.
 • Není-li v příslušné smlouvě (potvrzení objednávky) uvedeno jinak, platební podmínky jsou:
 • 50 % z celkové ceny zálohovou platbou do 5 dnů od uzavření smlouvy (doručení potvrzení objednávky Kupujícímu);
 • 40 % z celkové ceny po provedení testu FAT v místě určeném Prodávajícím;
 • 10 % z celkové ceny 10 dní po dodání zařízení Kupujícímu.
 • Započtení na pohledávky Prodávajícího a/nebo zadržení plateb Kupujícího na úhradu pohledávek Prodávajícího ze smluv upravených těmito obchodními podmínkami se nepřipouští.
 • Vlastnictví k zařízení dodanému Prodávajícím přechází na Kupujícího okamžikem úplného zaplacení celkové ceny vč. daní, poplatků a příp. cel.
 • Kupující není oprávněn jakýmkoli způsobem užívat dodané zařízení před okamžikem nabytí vlastnického práva k němu, pokud není písemně dohodnuto jinak.
 • Riziko škody na dodaném zařízení přechází na Kupujícího okamžikem jeho dodání.

Test v závodě výrobce – FAT

 • Testem FAT se rozumí test zařízení v místě určeném Prodávajícím.
 • Není-li sjednáno jinak, je účelem FAT testu ověření, že zařízení odpovídá uzavřené smlouvě a základních funkcí zařízení vč. provedení provozního testu v omezeném rozsahu určeném Prodávajícím.
 • O provedení FAT testu bude Prodávajícím proveden zápis.
 • Nedodá-li Kupující dostatečné množství vzorků pro provedení testu FAT, nastávají tytéž právní účinky jako provedení úspěšného provozního testu.

Dodání

 • Standardní dodací podmínky jsou EXW dle Incoterms 2020.
 • Dodací lhůta uvedená ve smlouvě počíná přijetím 1. platby dle čl. 4 odst. 4.2 a dodáním vzorků dle čl. 3 odst. 3.3 těchto obchodních podmínek.
 • Prodávajícího zprostí povinnosti k náhradě škody vč. ušlého zisku a rovněž zaplacení smluvní pokuty případy upravené v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, a také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Prodávajícího v době, kdy byl Prodávající v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky. Za takovéto překážky se považují mimo jiné neočekávané výkyvy trhu a náhlý nedostatek klíčových komponent na trhu.
 • Zajišťuje-li dopravu zařízení Prodávající, je Kupující vždy povinen nejméně:
 • poskytnout dopravní a zvedací techniku pro složení zařízení z dopravního prostředku a jeho přepravu na místo dodání a montáže;
 • uskladnit zařízení v období mezi jeho dodáním na místo dodání a zahájením montáže v suchém a uzamykatelném prostoru, příp. jiných specifických podmínkách určených Prodávajícím;
 • pojistit zařízení ode dne jeho dodání na místo určení pro případ jeho zničení či poškození;
 • nerozbalovat zařízení, a to pod postihem ztráty práv z odpovědnosti za vady.

Instalace a uvedení do provozu

 • Dodaná zařízení smí instalovat a uvádět do provozu pouze osoby k tomu prověřené Prodávajícím.
 • Před zahájením instalace a uvádění do provozu je Kupující povinen:
 • dle pokynů Prodávajícího řádně a včas připravit místo instalace po stránce stavební, energetické a hygienické a dle potřeby zajistit schválení daných úprav příslušnými orgány moci veřejné;
 • dle pokynů Prodávajícího řádně a včas připravit přívody médií a produktů k jednotlivým zařízením; specifikace a umístění přívodů médií a produktů bude sdělena mailem objednateli nejpozději 3 měsíce před termínem předání díla.
 • Vícenáklady vzniklé v průběhu instalace zařízení či jeho uvádění do provozu nese Kupující, neoznámil-li prokazatelně potřebu vynaložení takovýchto vícenákladů Prodávajícímu před uzavřením příslušné smlouvy v písemné formě.
 • Vícenáklady vzniklé v průběhu uvádění zařízení do provozu v důsledku neprovedení FAT testu dle čl. 5 odst. 5.4 těchto obchodních podmínek, příp. nedodání dostatečného množství vzorků dle čl. 3 odst. 3.3 těchto obchodních podmínek, nese Kupující.
 • Je-li součástí plnění Prodávajícího dle příslušné smlouvy (potvrzené objednávky) školení pracovníků Kupujícího, je Kupující povinen označit Prodávajícímu odborně způsobilého pracovníka, který bude poučen o obsluze zařízení, nesjednají-li Prodávající a Kupující vyšší počet takovýchto pracovníků.
 • Není-li sjednáno jinak, je po instalaci a zaškolení pracovníků Kupujícího proveden SAT test, jehož cílem je ověření, že zařízení odpovídá uzavřené smlouvě vč. provedení provozního testu v omezeném rozsahu určeném Prodávajícím.
 • Po dokončení instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy bude Prodávajícím a Kupujícím sepsán předávací protokol. Neposkytne-li Kupující součinnost k sepisu předávacího protokolu, nastávají tytéž právní účinky, jako při sepisu předávacího protokolu bez výhrad.
 • Technická dokumentace je Prodávajícím předána Kupujícímu při podpisu předávacího protokolu. Technickou dokumentací se myslí Návod k obsluze, výkresová dokumentace v rozsahu nezbytném pro objednávky náhradních dílů, elektro a pneu schémata a prohlášení o shodě
 • Dokumentaci nad rámec předchozího odstavce poskytne Prodávající Kupujícímu jen, je-li tak ujednáno v příslušné smlouvě.

Záruky

 • Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za dodané zařízení po dobu 12 měsíců od uvedení do provozu, nejdéle však 14 měsíců od jeho dodání Kupujícímu.
 • Prodávající se zavazuje během záruční doby na základě vlastní volby opravit nebo vyměnit vadné součásti zařízení. Cestovní náklady vč. nákladů na stravu a ubytování techniků, dodatečné náklady a rizika spojená s přepravou vadného zboží nebo součástí, nese Kupující, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednáno jinak. Záruka se nevztahuje na spotřební díly a závady způsobené: nesprávným používáním, manipulací k tomu neoprávněnou nebo nekvalifikovanou osobou, použitím náhradních dílů nedodaným či neschváleným Prodávajícím, zatížením a/nebo pracovním namáháním nad limity uvedené ve smlouvě.
 • Veškeré opravy či další zásahy do zařízení smí v době záruku provádět pouze technik Prodávajícího případně osoba, která je k tomuto úkonu Prodávajícím pověřena.
 • Kupující je povinen používat zařízení v souladu s dodanou technickou dokumentací, zejména s návodem k obsluze. Na poškození vzniklé používáním zařízení jinak, než je specifikováno v technické dokumentaci, se záruka nevztahuje a náklady tím vzniklé jdou plně k tíži Kupujícího

Rozhodné právo a prorogační doložka

 • V rozsahu, který zde není výslovně uveden, se tato Smlouva řídí českým právem.
 • Soudem příslušným pro řešení sporů ze smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím je obecný soud Prodávajícího, nestanoví-li kogentní ustanovení obecně závazného právního předpisu jinak.

Reference a obchodní sdělení

 • Kupující tímto uděluje Prodávajícímu svolení k uvádění kupujícího jakožto referenčního zákazníka a ke zveřejnění informací týkajících se vzájemných obchodů ve vhodném rozsahu pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů a pro marketingové účely Prodávajícího, včetně uvádění kupujícího jako referenčního zákazníka v zadávacích řízeních v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Kupující je oprávněn toto svolení kdykoli písemně odvolat.