Preventívne servisné prehliadky

Čo je to profylaktické vyšetrenie?

Preventívne prehliadky sú cielené, opakujúce sa pravidelné prehliadky a údržba zariadenia s cieľom otestovať všetky prevádzkové režimy a zistiť, či zariadenie funguje spoľahlivo a v súlade s technickými normami. Tieto kontroly môžu znížiť počet porúch a predĺžiť životnosť zariadenia.

Ako často sa vykonávajú kontroly?

Interval závisí od prevádzkových podmienok a intenzity zaťaženia, ale minimálne raz ročne. Výstupom kontroly je "Správa o stave zariadenia", v ktorej sú zhrnuté výsledky a aktuálny stav zariadenia.

Čo je súčasťou prehliadky?

  • Vizuálna a mechanická kontrola stroja
  • kontrola riadiacej jednotky stroja
  • čistenie stroja od prachu a nečistôt
  • kontrola denníka udalostí čitateľného zo softvérovej aplikácie (ak to zariadenie umožňuje).
  • test stroja vo všetkých prevádzkových režimoch
  • aktualizácia riadiaceho softvéru (ak to zariadenie umožňuje).
  • vypracovanie správy o profylaktickej prehliadke, v ktorej sa zhodnotí stav stroja a odporučí sa jeho ďalšia prevádzka
  • návrh technických riešení na odstránenie prípadných nedostatkov
Product Interest Section
Ďalšie informácie vám poskytne naše servisné oddelenie:
Oddelenie servisu